Podmínky ochrany osobních údajů

Při poskytování našich služeb a prodeji našich produktů nakládáme s některými vašimi osobními údaji.

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (Eu) 216/679, dále jen „Nařízení“) bychom Vás proto rádi informovali o tom,

 • jaké osobní údaje shromažďujeme,
 • k jakým účelům je využíváme,
 • zda a komu je poskytujeme,
 • jaká práva máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů.
 • jakým způsobem tato práva u nás můžete uplatnit.
 1. Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je Fyzická osoba Jaroslav Sedláček, IČ: 18499872, se sídlem Olomouc – Droždín, Dolní Úlehla 174/11, PSČ 77900, nezapsaná v Obchodním rejstříku . Společnost Jaroslav Sedláček nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pokud budete mít ke zpracování osobních údajů naší společností jakékoliv dotazy nebo budete chtít uplatnit svá práva ohledně nakládání s osobními údaji, kontaktujte nás prosím písemně, a to buď elektronicky na e-mailové adrese: info@truhlarstvi-sedlacek.cz, nebo poštou na adrese: Olomouc – Droždín, Dolní Úlehla 174/11, PSČ 77900

 1. Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje osob, které s námi uzavřely nebo mají v plánu uzavřít Smlouvu o dílo, či objednávku

V případě, že jste s námi uzavřeli smlouvu o dílo , objednávku nebo jste s naší společností v jednání směřujícím k uzavření Smlouvy o dílo (např. požadujete zpracování cenové nabídky nebo zaměření, proběhlo zaměření nebo konzultace přímo u Vás apod.), zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které jste nám sdělili, příp. jste je získali z veřejně přístupných rejstříků:

 • Identifikační údaje (jméno a příjmení, případně IČ a DIČ)
 • Kontaktní údaje (adresa místa bydliště, místa podnikání, e-mailová adresa, telefon)
 • Další údaje (místo plnění smlouvy či objednávky)

Ostatní osobní údaje

V případě , že nám poskytnete osobní údaje k jinému účelu než k výše uvedeným (např. zaslání dotazu, který se netýká našich produktů nebo již uzavřené smlouvy, prostřednictvím formuláře na webu apod.), budou takto poskytnuté osobní údaje a jejich případné zpracování posuzovány individuálně a o jejich zpracování vás budeme informovat. V případě, že k jejich zpracování budeme potřebovat váš souhlas, požádáme vás o jeho udělení.

Osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro daný účel zpracování, bez sdělení výše uvedených osobních údajů však není možné uzavřít  Smlouvu o dílo , objednávku ani uskutečnit nákup prostřednictvím e-shopu.

 1. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od vás, pokud jste osobou, která s námi uzavřela smlouvu o dílo, objednávku, vedete jednání, směřující k uzavření smlouvy. Dalším zdrojem mohou být také veřejně přístupné rejstříky (insolvenční rejstřík, živnostenský rejstřík, registr plátců DPH). Fyzická osoba Jaroslav Sedláček, dále využívá osobní údaje, získané prostřednictvím třetích stran – poskytovatelů internetových služeb Více o těchto zdrojích naleznete v bodě 5 tohoto Prohlášení.

 1. Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování

Vaše osobní údaje jsme oprávnění i bez vašeho souhlasu zpracovávat:

 • V rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy o dílo, objednávky vč. Jednání, směřujícího k uzavření této smlouvy , objednávky(poptávka, zaměření apod.) a plnění z ní vyplývajících (montáž, reklamace, servis apod.)
 • V rozsahu nezbytném pro splnění povinnosti, kterou nám ukládají právní předpisy
 • Např. vedení účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví (Zákon č. 563/1991Sb.), zákonem o dani z přijmu (Zákon č. 586/1992 Sb.) a zákonem o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.,).
 • Ve veřejném zájmu a pro výkon veřejné moci – pro splnění naší povinnosti poskytnout informace Policii, soudům , úřadům apod.

V případě, že budeme zpracovávat údaje na základě vašeho souhlasu, bude účel zpracování uvedený žádosti o udělení souhlasu společně s dalšími podmínkami zpracování.

 1. Zpracování osobních údajů při návštěvě webových stránek provozovaných společností Truhlarstvi-sedlacek.cz

Webové stránky patřící Fyzické osobě Jaroslav Sedláček a online služby s nimi spojené využívají za účelem optimalizace služeb a úspory vašeho času tzv. cookies, což jsou malá množství dat, umožňující rozpoznání zařízení návštěvníka webu při opětovné návštěvě. Cookies si pamatují např. preferovaný jazyk, měnu , logovací e-mail,  vyplněné formuláře nebo jiná drobná nastavení v klientské administraci. Při prvním otevření našich webových stránek budete vždy o používání cookies informováni a máte možnost se rozhodnout, zda svůj souhlas udělíte či nikoliv. Můžete si také přímo upravit nastavení svého webového prohlížeče pro jednotlivé webové stránky, kde můžete cookie omezit nebo zcela zablokovat. Všechny moderní prohlížeče mají ve výchozím nastavení cookies automaticky nastaveny jako aktivní, pokud nebylo zvoleno jinak. Jsou-li cookies v prohlížeči povoleny, považuje se to za udělení souhlasu s ukládáním cookies.

Ochrana takto získaných osobních údajů je ošetřena v obchodních podmínkách nebo smlouvách, upravujících poskytování jednotlivých služeb. Jde zejména o tyto vydavatele:

 • Google Adwords – jde o dlouhodobé cookies třetích stran. Slouží k marketingovým a reklamním účelům na sociální síti. Pomáhá vytvářet reklamní nabídky na míru uživateli. Doba zpracování je max 180 dnů.
 • Google Analytics – jedná se o analytický nástroj vytvářející cookies dlouhodobé třetích stran. Tento nástroj je využíván na velkém množství webových stránek a slouží k získávání statistických údajů a optimalizaci fungování webu. Doba zpracování je max. 26 měsíců.
 1. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právními předpisy.

Osobní údaje, zpracovávané v rámci poskytnutí cenové nabídky, kdy zatím nedošlo k uzavření smlouvy, zpracováváme po dobu jednoho roku. Po této době jsou nabídky anonymizovány (dojde k výmazu všech osobních údajů ) a k identifikaci slouží pouze číslo nabídky.

Osobní údaje, zpracovávané v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo, objednávky a jejím plněním , zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat, tzn. Po dobu trvání záruční doby na výrobky a služby, dodané na základě této smlouvy o dílo.

Doba zpracování osobních údajů, získaných při návštěvách webu, je uvedena v odst. 5 tohoto prohlášení.

Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů, nemáme-li jiný zákonný důvod k jejich zpracování nebo neudělíte-li nám svůj souhlas se zpracováním.

V případě, že zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu, je doba uložení osobních údajů uvedena přímo v textu souhlasu, se kterým vás vždy předem seznámíme.

 1. Komu poskytujeme vaše osobní údaje

Získané osobní údaje poskytujeme třetím osobám, vždy pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti s uvedeným účelem zpracování. Jsou  to především naši dodavatelé v rámci dodávky materiálu a výrobků, dále pak např. montážní pracovníci, daňový poradce, se kterými máme uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje získané prostřednictvím webových stránek jsou ukládány na serverech společnosti, uvedených v odst. 5 tohoto prohlášení.

Zpracovávané osobní údaje uchováváme po nezbytně nutnou dobu na našich vlastních serverech nebo v našich archivech, pro žádnou archivaci nevyužíváme služby třetích osob.

 1. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje zpracováváme pouze v České republice, případně v členských státech EU. Do třetích zemí mimo EU osobní údaje nepředáváme.

 1. Vaše práva na přístup k osobním údajům

 Vezměte, prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

V případě vznesení námitek na ochranu osobních údajů vždy Truhlarstvi-sedlacek.cz. bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem nazad pro ochranu osobních údajů.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018